Edukacija u oblasti primene GIS-a

GIS u šumarstvu

GIS je tehnologija namenjena upravljanju prostorno orijentisanim podacima. Upotrebe GIS tehnologija ima za cilj bolje i efikasnije donošenje odluka u upravljanju prirodnim resursima, rukovođenju i zaštiti šuma, biodiverziteta i zemljišta kao značajnih resursa održivog razvoja.

Šumarstvo kao struka je predodređeno da se bavi prikupljanjem, obradom i analizom podataka i kreiranjem planova koji su prostorno određeni.

Najniži stepen upotrebe GIS-a u šumarstvu je kreiranje šumarskih tematskih karata. Iskustva u primeni ove tehnologije kod nas govore da je i u uslovima srpskih šuma, metodologije i zakonodavstva moguće veoma lako i brzo kreirati digitalne karte kao što su sastojinska, namene površina, pregledna, osnovna, gazdinskih klasa, vrsta radova ili karta inventure a takodje moguće je i veoma efikasno izaći u susret stalnim novim zahtevima ministarstava.

Jednom formirana digitalna karta je “živa” u smislu da je veoma lako unositi promene sa terena, štampati delove ili celu kartu, menjati razmere, unositi različite podloge kao što su katastar ili avio snimak (ortofoto), a uz upotrebu GPS-a moguće je precizno na terenu pronalaziti objekte (primerne površine) ili ih precizno unositi sa terena na kartu. Prednosti grafičkog (geografskog) dela GIS sistema su:

 • precizne površine (na osnovu kojih se računaju svi taksacioni elementi)
 • lako menjanje i promena (bilo na terenu ili u kancelariji)
 • lako manipulisanje sa ostalim izvorima kartografskih podataka (katastar, stare šumarske karte, topografske karte, avio snimci, GPS koordinate sa terena)
 • preciznija navigacija na terenu
 • upotrebom džepnih računara (PDA) moguće je "preneti kancelariju na teren" (navigaciju, menjanje i unos podataka na terenu i prenos podataka u računar su mnogo efikasniji)

Kada sa šumarstvom kao privrednom oblasti, dođe do kompleksnog preplitanja različitih oblasti kao što su ekologija i zaštita životne sredine, prostorno planiranje, turizam, lovstvo, ribarstvo, i dr, dobijamo zaista veliki broj podataka i zajedno intenziviraju neophodnost savremenog pristupa pitanjima upravljanja prirodnim resursima. Čak i najboljim planerima i analitičarima ovakav niz podataka bi bio veoma nerazumljiv ukoliko te podatke ne prikažemo bilo tabelarno, grafički ili tematski putem tematskih karata.

Jedno od mogućih rešenja koje na najbolji način olakšava i ubrzava praćenje i analiziranje stanja i planiranje i donošenja praktičnih rešenja je primena geoinformacionih sistema.

Alati koje svaki grafički deo GIS sistema ima omogućavaju postavljanje različitih prostornih upita kao što su kreiranje zona oko nekih objekata, preklapanje različitih podataka (npr. vlasništo iz katastra i vrsta šume iz podataka inventure). Drugi segment GIS-a, ali podjednako važan, je baza podataka. Ovde se takođe ogleda fleksibilnost ovih sistema jer je moguće povezivanje sa već postojećim podacima u različitim formatima. Baza podataka prikupljnih na terenu i obrađenih u kancelariji u vezi sa kartografskim prikazom omogućava izradu tematskih karata po različitim upitima (sastojinska, namene, tipovi, klase, starost, poreklo...) i veliku pomoć pri kreiranju planova.

Edukacija u primeni GIS-a

S obzirom na tendencije u modernom šumarstvu Fornet pruža usluge kako uspostavljanja geografskog informativnog sistema (GIS), tako i usluge edukacije u primeni GIS tehnologija.

Za potrebe šumarstva kurs iz primene GIS tehnologija čine sledeće faze:


1. Pripremna faza:
 • definisanje softverskih i hardverskih potreba
 • nabavka i instalacija opreme
 • definisanje ljudskih kapaciteta
 • digitalna priprema karata (skeniranje, georeferenciranje i digitalizacija)

2. Edukacija:
 • upoznavanje sa GIS-om
 • upoznavanje sa radom GPS-a

3. Obuka i savetovanje:
 • konkretne situacije iz prakse
 • savetovanje
 • implementacija PDA (džepnih računara)

Princip koji primenjujemo je autonomija u radu, odnosno, da jednom uspostavljen sistem u okviru preduzeća bude nezavistan i ljudi sposobni da sami rešavaju svakodnevne probleme. Zato smatramo da je vrlo važno odrediti ljude koji će biti u stanju da usvoje ova specifična znanja, da ih nadograđuju i primenjuju u skladu sa našom šumarskom praksom. Opšte je prihvaćen stav da je potrebno da šumarski inžinjeri budu ti koji koriste GIS tehnologiju, jer je ona veoma dobar alat za brži, lakši i efikasniji (samim tim i jeftiniji) rad u šumarstvu, gde stručna znanja i dalje preovlađuju i čine nas šumarima. Iskustva iz zapadnih zemalja i iz okruženja govore da je svaka investicija u moderne tehnologije bila vrlo brzo isplaćena.

Osim gore navedenih usluga Fornet nudi i savetovanje pri nabavci ostalih instrumenata kao što su verteks (laserski daljinomer), elektronske i digitalne precnice, program za praćenje pločica za trupce, nabavku i upotrebu avio i satelitskih snimaka.

GIS
GIS

Savremeno upravljanje - gazdovanje prirodnim resursima, šume zahteva stalno i trajno praćenje njihovog razvoja a sve u cilju održivosti unapređenja i zaštite za buduće generacije. Svi smo mi svedoci sve intenzivnijih promena životnih uslova koji nas okružuju a isto tako smo i svedoci promena koji se dešavaju u životnoj sredini. Promene životne sredine su zaista brze, uslovljene različitim faktorima i kao takve one nas teraju da u ustaljenu radnu praksu uvedemo nove, savremene metode i tehnologije koje će nam omogućiti trenutne odgovore na brze promene koje se dešavaju oko nas.

Posmatrajući Šumarstvo ako uzmemo u obzir samo jedno stablo, za to stablo mi možemo da prikupimo veliki broj informacijakao što su Vrsta drveća, prečnik visinu isto tako i kakav je kvalitet tih stabala( pravo krivo), zdravstveno stanje (dobro, loše) zatim neke informacije o samom zemljištu dubini vlažnosti itd. Analizirajući samu sastojinu iste te informacije možemo prikupiti i za samu šumu. Kada ukrupnimo sastojine dobijamo Odeljenja zatim GJ, slivove, šumska podrućja i na kraju velike šumske komplekse od desetine hiljada hektara.

Sa druge strane kada sa šumarstvom kao privrednom oblasti dođe do kompleksnog preplitanja različitih oblasti kao što su Ekologija i zaštita životne sredine, prostorno planiranje, turizam, lovstvo, ribarstvo, i dr, dobijamo zaista veliki broj podataka i zajedno intenziviraju neophodnost savremenog pristupa pitanjima upravljanja prirodnim resursima. Čak i najboljim planerima i analitičarima ovakav niz podataka bi bio veoma nerazumljiv ukoliko te podatke ne prikažemo bilo tabelarno, grafički ili tematski putem tematskih karata. Jedno od mogućih rešenja koje na najbolji način olakšava i ubrzava praćenje i analiziranje stanja i planiranje i donošenja praktičnih rešenja je Primena geoinformacionih sistema.

Uvođenje GIS tehnologije olakšaće i ubrzati operativnu komunikaciju u okviru stručnih službi u, cilju zaštite od požara i erozije, planiranja gazdovanja šuma, iskorišćavanja šumama kao i uspostavljanje veze izmedju gazdinstava i nadležnih ministarstava.

Fornet d.o.o. konsalting i usluge u šumarstvu

Fornet je konsalting kompanija osnovana 2005. godine, registrovana u Agenciji za privredne registre pod PIB-om 104145115 i Matičnim brojem 20098457. Čini je mreža eksperata koji imaju značajno iskustvo u radu u oblasti šumarstva, ruralnog razvoja i održivog gazdovanja prirodnim resursima. Fornet pruža usluge i podršku lokalnim, državnim i međunarodnim organizacijama i institucijama koje aktivno učestvuju u oblasti šumarstva i upravljanja prirodnim resursima. Iskustvom u radu i shvatanjem značaja izgradnje saradnje sa vladama i institucijama, uvek se zalažemo za promociju međuregionalne saradnje i prekogranične inicijative.