Edukacija i podrška privatnim šumovlasnicima

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za šume, nakon raspisanog Konkursa za dodelu sredstava za zaštitu i unapređenje šuma za 2007. godinu (objavljeno u Sl. Glasniku RS, broj 61/07) je prihvatilo predlog projekta FORNET d.o.o. u okviru radova na Edukaciji i propagandi (pod rednim brojem 10. u Konkursu). Uprava za šume je 26.08.2007. godine zaključila Ugovor sa Fornet-om broj 401-00-3113/2007-10 za sprovođenje projekta pod imenom Edukacija i podrška privatnim šumovlasnicima.

Projekat će se odvijati u dve faze, od kojih će faza 1 trajati do 01.12.2007. godine, a faza 2 projekta biće završena do 01.12.2008. godine.

Cilj

Cilj projekta je edukacija privatnih vlasnika šuma o mogućnostima i prednostima organizovanja kroz razne vrste udruženja ili organizacija privatnih šumovlasnika.

Specifični ciljevi ovog projekta su:

  • podizanje svesti privatnih šumovlasnika o prednostima udruživanja
  • osposobljavanje privatnih šumovlasnika za osnivanje i vođenje zajedničkih organizacija, kao što su udruženja građana, zadruge, privredna društva, i dr. kroz organizovanje radionica
  • publikovanje priručnika koji će na jednom mestu objediniti informacije o mogućnostima, prednostima i načinima udruživanja

Opis

Projekat edukacije privatnih šumovlasnika će biti sproveden u dve faze i ima dve osnovne komponente i to publikovanje priručnika koji će na jednom mestu objediniti sve potrebne informacije za osnivanje i vođenje udruženja i, kao druga komponenta, organizovanje radionica, koje će poslužiti za predočavanje tih informacija privatnim šumovlasnicima ali i za prikupljanje povratnih informacija od šumovlasnika u cilju evaluacije radne verzije Priručnika.

U prvoj fazi projekta (do kraja 2007. godine) biće publikovana radna verzija Priručnika i organizovana jedna radionica dok će u drugoj fazi projekta (tokom 2008. godine) biti organizovane još dve radionice i publikovana konačna verzija Priručnika.

Aktivnosti u okviru svake faze projekta priložene su u dokumentu. Pretpostavka je da će aktivnosti na drugoj fazi projekta početi 01.05.2008 godine. Ovo je podložno promenama u zavisnosti od datuma raspisivanja Konkursa za 2008. godinu.

Predavači

  • dr Dragan Nonić, Šumarski fakultet Beograd, Katedra organizacije i ekonomike
  • mr Nenad Petrović, Šumarski fakultet Beograd, Katedra planiranja i gazdovanja šumama
  • Branislav Pelić, Predsednik udruženja vlasnika šuma "Podgorac", Podgorac
  • Jasmina Koprivica, dipl. inž., PR udruženja "Domaćini", Valjevo
  • Damnjanović Aleksandar, dipl. inž., Fornet d.o.o.
  • Vojislav Milijić, dipl. inž., Udruženje vlasnika šuma "Podgorac", Podgorac
  • Aleksandar Mrkobrada, dipl. inž., SNV- holandska razvojna grupa

Radionice

Krupanj 24. novembar 2007.


Radionica je organizovana 24. novembra u velikoj sali hotela "Grand" u Krupnju. Na radionici je prisustvovalo 27 vlasnika šuma iz Krupnja, Šljivove, Planine, Lipenovića, Kržave, Brštice, Vrbića, Kostajnika, Tolisavaca i Cerove.

Pri definisanju i izboru lokacije projekat se rukovodio pre svega zastupljenošću privatnog vlasništva u ukupnom šumskom fondu. Izbor Krupnja odnosno krupanjske opštine za organizovanje prve radionice u okviru ovog projekta je uzrokovano pre svega velikim učešćem privatnih šuma u ukupnom šumskom fondu.

Odziv vlasnika šuma je, obzirom na vremenske uslove (sneg) bio zadovoljavajući, i adekvatan kapacitetima sale hotela. Vlasnici šuma su bili raspoloženi za diskusiju i aktivno su učestvovali u radu radionice. Veliki broj pitanja i iznetih problema potvrđuje zainteresovanost učesnika i visoku svest vlasnika šuma.

Okupljanje predavača je organizovano dan ranije u Tršiću gde su izvršene završne pripreme za rad radionice.

U tehničkoj pripremi lokacije su učestvovali zaposleni hotela "Grand" i "Forneta". Sala hotela je uređena tako da ispunjava uslove za rad radionice.

Predavanja i diskusija su trajali od 10:00 do 13:30 časova uz kraću kafe pauzu. Diskusija je u još većem obimu nastavljena uz zakusku koja je priređena po završetku oficijelnog dela radionice.

Pri kraju radnog dela radionice učesnici su popunili evaluacioni list.

GIS
GIS

Gradac-Raška, 18. oktobar 2008.


Radionica – seminar sa temom "Načini i prednosti udruživanja vlasnika privatnih šuma" organizovana je 18.oktobra 2008. godine u Osnovnoj školi u Gradcu, opština Raška. Prisustvovalo je 30 vlasnika šuma iz Raške, Jošaničke banje, Brvenika, Baljevca i 2 predstavnika Javnog preduzeća "Srbijašume" raspoređena na poslovima privatnih šuma (inženjer i tehničar).

Opština Raška je izabrana za održavanje radionice obzirom da je klasifikovana kao ruralno područje. Broj privatnih vlasnika šuma je veliki ali su velike i površine pod šumom u prosečnom vlasništvu. Selo Gradac pored Raške je odabrano zbog velike koncentracije zainteresovanih vlasnika šuma za organizovanje jedne ovakve radionice.

U organizaciji i sprovođenju radionice – seminara učestvovali su i pomogli predavači sa Šumarskog fakulteta, GTZ-a (Nemačke organizacije za tehničku podršku) i postojećeg Udruženja vlasnika privatnih šuma.

Prisutnima su prezentovani uloga i uticaj udruživanja i lokalnog partnerstva u procesima kreiranja politike ruralnog razvoja, iskustva Evropskih zemalja vezano za udruženja vlasnika šuma, položaj privatnih šuma u postojećem zakonu o šumama i primer uspešnog udruživanja vlasnika šuma Podgorac (Istočna Srbija).

Odziv vlasnika šuma je bio zadovoljavajući a njihova inicijativa i zainteresovanost da diskutuju o stanju i problemima privatnih šuma kao i učestvuju u rešavanju istih, ukazuju da ovaj vid edukacije i informisanja zahteva sistemski pristup i rešenja u cilju unapređenja gazdovanja privatnim šumama i razvoja sektora privatnog šumarstva u Srbiji.

GIS
GIS

Fornet d.o.o. konsalting i usluge u šumarstvu

Fornet je konsalting kompanija osnovana 2005. godine, registrovana u Agenciji za privredne registre pod PIB-om 104145115 i Matičnim brojem 20098457. Čini je mreža eksperata koji imaju značajno iskustvo u radu u oblasti šumarstva, ruralnog razvoja i održivog gazdovanja prirodnim resursima. Fornet pruža usluge i podršku lokalnim, državnim i međunarodnim organizacijama i institucijama koje aktivno učestvuju u oblasti šumarstva i upravljanja prirodnim resursima. Iskustvom u radu i shvatanjem značaja izgradnje saradnje sa vladama i institucijama, uvek se zalažemo za promociju međuregionalne saradnje i prekogranične inicijative.