Geografski Informacioni Sistemi u šumarstvu

Šumarstvo kao struka je predodređeno da se bavi prikupljanjem, obradom i analizom podataka kao i kreiranjem planova koji su prostorno određeni.

Najniži stepen upotrebe GIS-a u šumarstvu je kreiranje šumarskih tematskih karata. Iskustva u primeni ove tehnologije kod nas govore da je i u uslovima srpskih šuma, metodologije i zakonodavstva moguće veoma lako i brzo kreirati digitalne karte kao što su sastojinska, namene površina, pregledna, osnovna, gazdinskih klasa, vrsta radova ili karta inventure a takodje moguće je i veoma efikasno izaći u susret stalnim novim zahtevima ministarstava.

Jednom formirana digitalna karta je "živa" u smislu da je veoma lako unositi promene sa terena, štampati delove ili celu kartu, menjati razmere, unositi različite podloge kao što su katastar ili avio snimak (ortofoto) a uz upotrebu GPS-a moguće je precizno na terenu pronalaziti objekte (primerne površine) ili ih precizno unositi sa terena na kartu.

Prednosti grafičkog (geografskog) dela GIS sistema su:

  • precizne površine (na osnovu kojih se računaju svi taksacioni elementi)
  • lako menjanje i promena (bilo na terenu ili u kancelariji)
  • lako manipulisanje sa ostalim izvorima kartografskih podataka (katastar, stare šumarske karte, topografske karte, avio snimci, GPS koordinate sa terena)
  • preciznija navigacija na terenu
  • upotrebom džepnih računara (PDA) moguće je "preneti kancelariju na teren" (navigaciju, menjanje i unos podataka na terenu i prenos podataka u računar su mnogo efikasniji)

Fornet je u skoro svim dosadašnjim projektima primenjivao GIS tehnologije, pogotovo u poslovima inventure šuma, ali isto tako i na projektima koji su podrazumevali samo izradu geografskog informacionog sistema, tačnije digitalne baze podataka za pojedine gazdinske jedinice.

GIS
GIS
Projekti:
  • Digitalizacija Nacionalnog parka "Đerdap" i edukacija iz oblasti GIS-a u šumarstvu, naručilac projekta: JP "NP Đerdap"
  • "Implementacija GIS-a u Sektoru za razvoj sela i poljoprivrede", naručilac projekta: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za razvoj sela i poljoprivrede
  • Izrada geoinformacionog sistema za ŠG "Sombor" (10 gazdinskih jedinica ukupne površine oko 24 000 ha), naručilac projekta: ŠG "Sombor", JP "Vojvodinašume"
  • Izrada dela geoinformacionog sistema za ŠG "Banat" Pančevo – GJ "Deliblatska peščara", naručilac projekta: ŠG "Banat" Pančevo, JP "Vojvodinašume"
  • "Promocija ruralnog turizma Vukovog kraja", naručilac projekta: Udruženje domaćina – Vuk Karadžić

Fornet d.o.o. konsalting i usluge u šumarstvu

Fornet je konsalting kompanija osnovana 2005. godine, registrovana u Agenciji za privredne registre pod PIB-om 104145115 i Matičnim brojem 20098457. Čini je mreža eksperata koji imaju značajno iskustvo u radu u oblasti šumarstva, ruralnog razvoja i održivog gazdovanja prirodnim resursima. Fornet pruža usluge i podršku lokalnim, državnim i međunarodnim organizacijama i institucijama koje aktivno učestvuju u oblasti šumarstva i upravljanja prirodnim resursima. Iskustvom u radu i shvatanjem značaja izgradnje saradnje sa vladama i institucijama, uvek se zalažemo za promociju međuregionalne saradnje i prekogranične inicijative.